دست نوشته ها

پیام محمدرضا صباغیان به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران چشمان تیزبین جامعه و بیان کننده فعالیتهای مثبت و همچنین ضعفهای مسؤلین و از طرفی انعکاس دهنده دردها و مشکلات مردم به ایشان هستند. خبرنگار با قلم خود اقدامات دولت ها را تبیین می کند و با ایجاد یک رابطه صحیح و مناسب بین مردم و مسؤلین موجبات کارایی بهتر مسؤلین و رضایتمندی مردم را فراهم می کند. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و ...